Reklama
Spotkania w 2019 roku

Wrocławski Klub Stanisławów, spotkanie

9 września (poniedziałek) 2019 roku o godz. 16.30
Wstęp z zaproszeniami

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Organizacja Monarchistów Polskich zapraszają na prelekcję dra hab. Arkadiusza Baruta pt. ''Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka.''

7 września (sobota) 2019 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Tematem wystąpienia będą instytucjonalne skutki ideologii praw człowieka, to jest jurydyzacja polityki - odejście od jej rozumienia jako praktyki rządzonej etyką odpowiedzialności za skutki działań na rzecz pojmowanie jej jako sposobu realizacji norm prawnych artykułujących prawa człowieka oraz upolitycznienie prawa - odejście od rozumienia go jako gwarancji praw podmiotowych o określonej treści na rzecz traktowania go jako narzędzia forsowania zmian polityczno-kulturowych.


Dr hab. Arkadiusz Barut - absolwent prawa i historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, czynny zawodowo adwokat (Izba Adwokacka w Opolu). Przedmiotem jego badań jest teoria i filozofia prawa oraz filozofia polityki, w szczególności ponowoczesna filozofia praw człowieka. Opublikował m.in. monografie: ''Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego'' (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018), ''Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa'' (Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009) oraz artykuły: ''Dialektyka podmiotu konserwatywnego'' (''Przegląd Humanistyczny'' 5/2008), ''Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a'' (''Wrocławskie Studia Politologiczne'' 9/2008), ''Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej'' (''Rocznik Europeistyczny'' 1/2015), ''Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya'' (''Studia Prawnicze KUL'' 1/2015), ''Prawa człowieka jako ideologia. Przyczynek do analizy współczesnego imaginarium społecznego'' (''Dialogi Polityczne'' 20/2016), ''Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a'' (''Studia Prawnicze KUL'' 2/2017), ''Republikańsko-instytucjonalna koncepcja związku prawa i polityki'', (w:) red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, ''Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna'', E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ''The right to respect private life as a right to public and legal recognition. The judgment of the European Court of Human Rights of July 11, 2002 on Christine Goodwin’s case against the United Kingdom'' (''Przegląd Prawa Publicznego'' 9/2018).

 

Poetyckie spotkanie z Anną Paciorek i jej Gośćmi

4 września (środa) 2019 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

W części poetyckiej wystąpią:
Izabela Monika Bill
Maja Hypki-Grabowska
Anna Paciorek

W części muzycznej Waldemar Zaborski gitara, skrzypce


 


Strona 5 z 36